Seguretat i Permisos

Seguretat Certificada, Risc Minimitzat

Seguretat

CDF Conducciones para Dinámica de Fluidos,S.L. cada vegada que se’ns adjudica una nova instal·lació, a més dels requeriments tècnics i materials, fa una avaluació de riscs.

Una vegada analitzats, executa el Pla de Seguretat i Salut amb les observacions específiques per aquesta obra, facilitant un exemplar a l’encarregat d’obra perquè faci extensiu el seu coneixement a tots els productors que hagin d’intervenir.

Així mateix, facilitarà a aquests productors els Epis. corresponents.

Tot el personal estarà al corrent de:

 • Haver superat un examen mèdic.
 • Tenir els mínims coneixements per realitzar la feina.
 • Estar en possessió dels carnets corresponents en cas d’utilitzar maquinària especial (toros, elevadors, etc).

Permisos Tècnics amb l’Administració

CDF disposa dels permisos necessaris per poder executar les instal·lacions, com:

 • REIG Instal·lador de gas, cat. A
 • RECI Instal·lador d’equips i sistemes contra incendis.
 • REIP Instal·lador petrolíferes, cat. I
 • REIF Instal·lador / Conservador d’instal·lacions frigorífiques.
 • REIE Instal·lador d’electricitat / Baixa tensió.
 • REIAP Instal·lador de recipients a pressió – EIP-2
 • REIMITE Instal·lador / Conservador d’instal·lacions tèrmiques.
 • Instal·lador d’aigua.

Així doncs, té una contractació amb les empreses col·laboradores de l’Administració ECA / TUB Rheinland Group-ICICT, S.A. i SGS, els serveis per poder tramitar els expedients corresponents.

SRC

CDF, Conducciones para Dinámica de Fluidos, S.L., d’acord amb la legislació vigent, i amb el tipus d’instal·lacions en les que està habilitada per actuar, té contractat els serveis de R.C. amb la companyia REALE Seguros Generales, S.A.

Autoritzacions

CDF, està al corrent, tant en qüestió tècnic-legislativa (autoritzacions per exercir en les diferents modalitats com instal·lador autoritzat) i en el Pla de Seguretat i Salut per les diferents obres., a tal efecte, disposa de carnet d’instal·lador autoritzat de:

 • RECIPIENTS A PRESSIÓ
 • GAS
 • INSTAL·LADOR DE CALEFACCIÓ I ACS
 • MANTENIDOR DE CALEFACCIÓ I ACS
 • INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ
 • MANTENIDOR DE CLIMATITZACIÓ
 • AIGUA
 • INSTAL·LADOR/MANTENIDOR FRIGORISTA
 • CONTRA INCENDIS
 • INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLE
 • BAIXA TENSIÓ

CONTACTE RESPONSABLE SST cgomez@cdf.cat

Política Integrada

Adjuntem la Política Integrada per la ISO-9001.

Certificat FEDEQUIM

Skip to content