Empresa

Conducciones para Dinámica de Fluidos, S.L.

Qui Sóm

CDF, Conducciones para Dinámica de Fluidos, S.L. és una empresa dedicada a les instal·lacions mecàniques de fluids i complements industrials, tenint ubicat el seu camp d’actuació, principalment en les instal·lacions de:

 • Calefacció i climatització industrial.
 • Instal·lacions d’origen tèrmic, com:
  • Vapor i condensats.
  • Aigua calenta.
  • Aigua sobreescalfada.
  • Termofluid.
 • Combustibles.
  • Líquids.
  • Gasosos.
 • Aire comprimit.
 • Buit.
 • Xarxes generals de procés.
 • Instal·lacions contra incendis.
 • Fred industrial.

Com Actuem

Degut a la diversitat actual de mercat, CDF pot actuar de la següent forma:

 • A través d’una Empresa d’Enginyeria contractada, prèviament per el Client, ja sigui per designació pròpia de la consultoria, o bé per recomanació de La Propietat.
 • Directament amb el Client, oferint-li el suport tècnic necessari, incloent:
  • Presa de dades amb les necessitats operatives.
  • Càlcul de simultaneïtats.
  • Inici d’un esquema de principi d’acord amb el raonament anterior.
  • Elecció dels materials més idonis d’acord amb les seves necessitats.
  • Estat de mesures i pressupost.

Operativitat

El nostre principal objectiu és el Client, per això ens preocupem de ser una Empresa seria, tècnicament preparada per el desenvolupament de les diferents activitats i amb professionals qualificats per el desenvolupament de les diferents instal·lacions.

Una vegada ha sigut designada CDF com executora de les diverses instal·lacions i d’acord amb la forma d’actuar, ens comprometem a:

 • Realitzar el corresponent Pla de Seguretat i Salut, apropiat amb els riscos de cada una de les instal·lacions.
 • Obertura de Centre de treball corresponent.
 • Es fa un seguiment constant per vetllar pel compliment d’aquest mateix.
 • Tot el personal de CDF està al corrent dels cursos legislatius, així com dels comandaments intermitjos i de la intervenció periòdica d’un tècnic superior en PRL.
 • Revisions mèdiques i entrega dels Epis corresponents.
 • Tenim contractat els serveis amb una empresa de control de riscos per la nostra pròpia auditoria.

Any 2023

Ampliem les nostres instal·lacions, duplicant l’espai disponible.

Skip to content